Unity
Vladimirskaya Str. 21, 20
Kiev, Ukraine 252025
Phone 380-44-228-3757
Fax 380-44-229-6158
Natalya Kozhevina, President