Vozmozhnost
Pamirskaya 11
Nizhny Novgorod, Russia
Phone 77-8312-337-227
Fax 7-83112-317-803
email 103001.737@compuserve.com
Stacie Schrader, Director