Right of the Mother Foundation 
UL. 3-YA Frunzenskaya KV. 73
Moscow, Russia
Phone 095-268-4035
email Rstat-Signglas.apc.org
Lllyubov Vladimirovna Alenicheva, Press Secretary