Women for Women in Bosnia 
1725 K St., N.W. Suite 611, 
Washington, D.C. 20006; 
Tel: 1-(202) 822-1391
e-mail: wwbosnia@embassy.org
web: http://www.embassy.org/wwbosnia/wwbosnia.html
Zainab Salba, contact person